הבלוג של גרי רשף

27/05/2010

הרצה אסינכרונית של פרוצדורות באמצעות Service Broker

Filed under: Uncategorized — תגיות: , , — גרי רשף @ 12:18

הפוסט הבא מתבסס על פוסט שפירסמתי בעבר ב-www.SqlServer.co.il.

לעיתים אנחנו מעוניינים להריץ פרוצדורה באופן אסינכרוני, כלומר- להריץ אותה ובמקביל להמשיך בטיפול בנושאים אחרים.
כל עוד אנחנו עובדים ב-SSMS זו אינה בעייה- פותחים Query חדש, מפעילים שם את הפרוצדורה, ובינתיים חוזרים ל-Query עליו עבדנו וממשיכים בדרכנו;
אבל אם רוצים לעשות זאת מתוך פרוצדורה או קוד שרצים אוטומטית- זו קצת בעייה מכיוון שאם נפעיל מתוך פרוצדורה ראשית פרוצדורה משנית – הראשית תמתין עד שהמשנית תסתיים ורק אז תמשיך, שלא לדבר על כך שאם יש תקלה במשנית- גם הראשית תיפול בשל כך..
עד גרסת SQL Server 2005 בה הוצג ה-Service Broker הדרך היחידה להתמודד עם הבעייה הייתה על ידי הפעלה של הפרוצדורה המשנית בעזרת ג'וב – כשמפעילים ג'וב על ידי sp_Start_Job הוא רץ ברקע והקוד שהפעיל אותו אינו ממתין לסיומו.
כיום ניתן לעשות זאת בעזרת Service Broker, ויש לכך מספר יתרונות (בצד יכולות נוספות של הכלי שאינני נוגע בהן): מדובר בפתרון מובנה ולא מאולתר, ניתן יהיה להפעיל את פרוצדורה המשנה מספר פעמים במקביל – בניגוד לג'וב אותו לא ניתן, ואף להעביר לפרוצדורה פרמטרים בקלות יחסית.

ניצור לצורך העניין דטבייס, נאפשר בו שימוש ב-Service Broker, ונוודא שההגדרות תקינות:

USE master;

GO

 

If (Select Name From sys.Databases Where Name='MySrvBrkDB') Is Not Null Drop Database MySrvBrkDB;

Go

Create Database MySrvBrkDB;

Go

 

Alter Database MySrvBrkDB Set Enable_Broker;

GO

 

Use MySrvBrkDB

GO

 

Select  Is_Broker_Enabled,

    Name

From  sys.Databases

Where  Name='MySrvBrkDB'

ניצור טבלת עזר שלתוכה תשלח פרוצדורת המשנה P_MySrvBrkProc חיוויים בתחילת הריצה ובסופה כדי שנוכל לעקוב אחר מה שהתבצע באופן אסינכרוני:

Create Table T_MySrvBrk

  (Date datetime,

   Action varchar(100),

   Message varchar(100),

   Body Varchar(Max));

GO

כעת ניצור את האובייקטים השונים המהווים תשתית לשימוש ב-Service Broker על ידי היוזם:

Message – מקובל שההודעה היא מסוג Well_Formed_XML. זה יאפשר להעביר מספר פרמטרים בצורת XML סטנדרטי.

Contract – מי שולח, מי מקבל ומה סוג ההודעה. כרגע מצויין בו רק סוג ההודעה, אך בהמשך ניצור לכל צד Service שיקשר אליו את ה-Queue שלו.

Queue – התור של ההודעות של היוזם.

Service – מקשר בין Contract ו-Queue.

Create Message Type MyMessage

  Validation = Well_Formed_XML; 

GO

Select * From sys.Service_Message_Types Where Name='MyMessage';

 

--Contract ניצור

Create Contract MyContract

   (MyMessage

    Sent By Any);

GO

Select * From sys.Service_Contracts Where Name='MyContract';

 

--Queue ניצור 

Create Queue MyInitiatorQueue;

GO

Select * From sys.Service_Queues Where Name='MyInitiatorQueue';

 

--Service ניצור

Create Service MyInitiatorService

  On Queue MyInitiatorQueue

    (MyContract);

GO

Select * From sys.Services Where Name ='MyInitiatorService';

כעת ניצור את פרוצדורת המשנה בצד המקבל:

הפרוצדורה תופעל באופן אסינכרוני ביוזמת השולח,

תקבל הודעת XML ותשלוף ממנה את המידע (לצורך הדוגמה- שמי ושם משפחתי),

ותבצע פעולות שונות בעזרתו (לצורך ההדגמה- עדכון הטבלה שיצרנו קודם):

If Object_ID('P_MySrvBrkProc', N'P') Is Not Null Drop Procedure P_MySrvBrkProc

GO

 

Create Procedure P_MySrvBrkProc As

Begin

Declare @Conversation_handle UniqueIdentifier;

Declare @Message_body Varchar(Max);

Declare @Message_Type_Name sysName;

Declare @I Int,

    @FN Varchar(20),

    @SN Varchar(20);

 

--Get the massage from the queue

Receive Top(1)

    @Conversation_handle = Conversation_handle,

    @Message_body = Message_body,

    @Message_Type_Name = Message_Type_Name

From MyTargetQueue

 

--Extracts the content fro the XML

Exec sp_xml_preparedocument @I Output, @Message_body

Select  @FN=FirstName,

    @SN=SecondName

From  OpenXML (@I, '/Root',1)

    With (FirstName Varchar(20),

      SecondName Varchar(20))

Select  @FN FirstName,

    @SN SecondName;

 

--Updates the table and execute the procedure body    

If @Message_Type_Name = 'MyMessage'

  Begin

  Insert Into T_MySrvBrk (Date, Action, Message, Body)

  Values (GetDate(), 'Start P_MySrvBrkProc', @Message_Type_Name, @FN + ' ' + @SN);

 

  WaitFor Delay '00:00:05'; --Represents the execution which lasts 5 seconds

 

  Insert Into T_MySrvBrk (Date, Action, Message, Body)

  Values (GetDate(), 'End P_MySrvBrkProc', @Message_Type_Name, @FN + ' ' + @SN);

    

  End

End;

GO

ניצור את התשתית לשימוש ב-Service Broker על ידי הצד המקבל:

Queue – תור של ההודעות המתקבלות.

Service – מקשר בין התור המקבל וה-Contract המשותף לשני הצדדים.

--Queue ניצור

Create Queue MyTargetQueue

  With Status = On,

     Retention = Off,

     Activation(Status = On,

          Procedure_Name = P_MySrvBrkProc,

          MAX_Queue_Readers = 1,

          Execute As Owner);

GO

Select * From sys.Service_Queues Where Name='MyTargetQueue';

 

--Service ניצור

Create Service MyTargetService

  On Queue MyTargetQueue

    (MyContract);

GO

Select * From sys.Services Where Name ='MyTargetService';

וכעת, כדי שהצד היוזם יפעיל באופן אסינכרוני את הפרוצדורה ויעביר אליה פרמטרים, ניצור פרוצדורה מתאימה.

אפשר לוותר על הפרוצדורה ולהסתפק בקוד שבתוכה, אך בהמשך כשנרצה להפעיל את פרוצדורת המשנה שהגדרנו קודם מספר פעמים במקביל – יהיה יותר נוח בעזרת הפרוצדורה הבאה (שיוזמת Dialog עם הצד השני ובו היא מעבירה XML שכולל את שמי ושם משפחתי):

Create Procedure P_MainSrvBrk As

Declare @Cnvrst UniqueIdentifier;

Declare @Message Varchar(Max);

 

Select @Message ='<Root FirstName="Geri" SecondName="Reshef"></Root>'

    

Begin Dialog @Cnvrst

   From Service MyInitiatorService

   To Service N'MyTargetService'

   On Contract MyContract

   With Encryption = Off;

 

Send On Conversation @Cnvrst

   Message Type MyMessage (@Message);

 

End Conversation @Cnvrst;

Go

נפעיל את הפרוצדורה הראשית, כאשר רצוי לבדוק את הטבלה לפני ההרצה (לוודא שהיא ריקה), מייד לאחר ההרצה (פרוצדורת המשנה התחילה אך טרם הסתיימה ולכן העבירה רק את הודעת הפתיחה), וכעבור מספר שניות (לוודא שפרוצדורת המשנה סיימה והעבירה את הודעת הסיום):

Exec P_MainSrvBrk;

Go

 

Select *

From MySrvBrkDB..T_MySrvBrk

Order By Date;

מה יקרה אם נריץ אותה עשר פעמים בו זמנית?

Exec P_MainSrvBrk;

Go 10

 

Select *

From MySrvBrkDB..T_MySrvBrk

Order By Date;

הריצות ימשכו כ-50 שניות ובמהלכן נוכל לראות שהטבלה אט אט מתמלאת ובכל פעם שריצה מסתיימת – הבאה אחריה מתחילה.

הסיבה שהריצות מתבצעות בטור ולא במקביל היא שב-Queue של הצד המקבל הגדרנו MAX_Queue_Readers = 1 כלומר – בכל פעם קריאה אחת מהתור..

נתקן אם כך את ההגדרה של ה-Queue ל-100,

נרוקן את הטבלה כדי שנוכל לעקוב אחר מה שקורה מבלי שהמידע הקודם יפריע לנו,

ולבסוף- חוץ מלעקוב אחר הטבלה שתתמלא על ידי מאה ההפעלות של פרוצדורת המשנה – נעקוב גם אחרי ה-Processes שיפתחו לכל הפעלה:

Alter Queue MyTargetQueue

  With Status = On,

     Retention = Off,

     Activation(Status = On,

          Procedure_Name = P_MySrvBrkProc,

          MAX_Queue_Readers = 100,

          Execute As Owner);

Go

 

Truncate Table MySrvBrkDB..T_MySrvBrk

Go

 

Exec P_MainSrvBrk;

Go 100

 

Select *

From MySrvBrkDB..T_MySrvBrk

Where  Action='Start P_MySrvBrkProc'

Order By Date;

Go

 

Select  * 

From  sys.sysprocesses

Where  dbid=DB_ID()

    And spid<>@@SPID;

Go

כפי שאפשר לשים לב- לא כל מאה ההפעלות של פרוצדורת המשנה התרחשו בו זמנית: בהתחלה הייתה הפעלה אחת, לאחר מכן שתי הפעלות במקביל, שלוש במקביל, וכך הלאה עד לשלוש עשרה הפעלות במקביל.

ניתן לראות זאת בבירור אם נקבץ את נקודות ההתחלה יחד (בגלל שעלול להיות הפרש של מספר אלפיות שניה- "איישר" את התוצאות לשניה הקרובה):

Select  Date,

    Count(*) Camut

From  (Select  DateAdd(S,DateDiff(S,Cast(DateDiff(D,0,GetDate()) As DateTime),Date),Cast(DateDiff(D,0,GetDate()) As DateTime)) Date

    From MySrvBrkDB..T_MySrvBrk

    Where  Action='Start P_MySrvBrkProc') T

Group By Date

Order By Date;

לסיום- במקרה הצורך ניתן למחוק את כל האובייקטים שיצרנו:

Drop Table T_MySrvBrk

Go

Drop Service MyTargetService;

Go

Drop Queue MyTargetQueue;

Go

Drop Procedure P_MySrvBrkProc;

Go

Drop Procedure P_MainSrvBrk;

Go

Drop Service MyInitiatorService;

Go

Drop Queue MyInitiatorQueue;

Go

Drop Contract MyContract

Go

Drop Message Type MyMessage

Go

Use master

GO

Drop Database MySrvBrkDB;

Go

מודעות פרסומת

4 תגובות »

 1. […] ומנותק מהעמדה שלנו – הכלי הנכון לעשות זאת הוא Service Broker ולו מפני שהוא גם פותר את בעיית הפרמטרים וגם ניתן […]

  פינגבאק של כיצד ניתן להפעיל ג’וב עם פרמטרים? - SQLServer.co.il — 20/10/2013 @ 23:05

 2. […] ומנותק מהעמדה שלנו – הכלי הנכון לעשות זאת הוא Service Broker ולו מפני שהוא גם פותר את בעיית הפרמטרים וגם ניתן […]

  פינגבאק של כיצד ניתן להפעיל ג'וב עם פרמטרים? - גרי רשף — 28/08/2013 @ 20:17

 3. […] פוסט בנושא ב-http://www.sqlserver.co.il (ומאוחר יותר גם אצלי בבלוג), והנה נקרתה לי ההזדמנות להשתמש בזה: במקום העבודה שלי […]

  פינגבאק של Service Broker – דוגמה ליישום - גרי רשף — 04/01/2012 @ 21:10

 4. […] פוסט בנושא ב-http://www.sqlserver.co.il (ומאוחר יותר גם אצלי בבלוג), והנה נקרתה לי ההזדמנות להשתמש בזה: במקום העבודה שלי […]

  פינגבאק של Service Broker – דוגמה ליישום « הבלוג של גרי רשף — 04/01/2012 @ 21:07


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.

%d בלוגרים אהבו את זה: